agha_asad

Follow

اسداسماعیلی پسر افغان چهره سرشناس فضای مجازی

گفتم: چه خبر داری از این ویرانه؟ گفتا: خبر این است که: افسوس! افسوس!


0 Followers
0 Follows
44 Posts
 


Rotated Image Pin

 0
  Edit  |   Remove

آزادی یعنی برده خواسته های دیگران نباشیم پس هر وقت احساس کردی برده خواسته هاشون نیستی آزادی

پسر معروف افغانستانی هکر قهار افغان برنامه نویس سرشناس افغان اسداسماعیلی پسر شماره یک اینترنت ایران عضو انجمن طراحان وب کشور روسیه سرباز سایبری جوان فعال اجتماع

25 September 2018, 18:27


 


Rotated Image Pin

 13
  Edit  |   Remove

غریب که باشی همه دوس دارن بهت ظلم کنن حتی اوناییکه بلد نیستن ظلم کنن.

پسر معروف افغانستانی هکر قهار افغان برنامه نویس سرشناس افغان اسداسماعیلی پسر شماره یک اینترنت ایران عضو انجمن طراحان وب کشور روسیه سرباز سایبری جوان فعال اجتماع

25 September 2018, 18:25


 


Rotated Image Pin

 19
  Edit  |   Remove
 


Rotated Image Pin

 0
  Edit  |   Remove

من از نسل همان مردی هستم که در صحرای کربلا مرگ را به یک زندگی حقارت بار ترجیح داد!

پسر معروف افغانستانی هکر قهار افغان برنامه نویس سرشناس افغان اسداسماعیلی پسر شماره یک اینترنت ایران عضو انجمن طراحان وب کشور روسیه سرباز سایبری جوان فعال اجتماع

25 September 2018, 18:31


 


Rotated Image Pin

 29
  Edit  |   Remove

من از نسل همان مردی هستم که در صحرای کربلا مرگ را به یک زندگی حقارت بار ترجیح داد!

پسر معروف افغانستانی هکر قهار افغان برنامه نویس سرشناس افغان اسداسماعیلی پسر شماره یک اینترنت ایران عضو انجمن طراحان وب کشور روسیه سرباز سایبری جوان فعال اجتماع

25 September 2018, 18:25


 


Rotated Image Pin

 16
  Edit  |   Remove

شاید عقایدمان باهم متفاوت باشد ولی انسانیت تنها تفکری است که من در زندگی از آن پیروی میکنم

پسر معروف افغانستانی هکر قهار افغان برنامه نویس سرشناس افغان اسداسماعیلی پسر شماره یک اینترنت ایران عضو انجمن طراحان وب کشور روسیه سرباز سایبری جوان فعال اجتماع

25 September 2018, 18:22


 


Rotated Image Pin

 13
  Edit  |   Remove

غریب که باشی همه دوس دارن بهت ظلم کنن حتی اوناییکه بلد نیستن ظلم کنن.

پسر معروف افغانستانی هکر قهار افغان برنامه نویس سرشناس افغان اسداسماعیلی پسر شماره یک اینترنت ایران عضو انجمن طراحان وب کشور روسیه سرباز سایبری جوان فعال اجتماع

25 September 2018, 18:29


 


Rotated Image Pin

 19
  Edit  |   Remove
 


Rotated Image Pin

 0
  Edit  |   Remove

شاید عقایدمان باهم متفاوت باشد ولی انسانیت تنها تفکری است که من در زندگی از آن پیروی میکنم

پسر معروف افغانستانی هکر قهار افغان برنامه نویس سرشناس افغان اسداسماعیلی پسر شماره یک اینترنت ایران عضو انجمن طراحان وب کشور روسیه سرباز سایبری جوان فعال اجتماع

25 September 2018, 18:25


 


Rotated Image Pin

 11
  Edit  |   Remove

وقتی در حقت ظلم شد برخیز و فریاد بزن اگه سکوت کردی هیچ فرقی با ظالم نداری

پسر معروف افغانستانی هکر قهار افغان برنامه نویس سرشناس افغان اسداسماعیلی پسر شماره یک اینترنت ایران عضو انجمن طراحان وب کشور روسیه سرباز سایبری جوان فعال اجتماع

25 September 2018, 18:15


 


Rotated Image Pin

 32
  Edit  |   Remove