29 January, 05:45

تبعیض سهم فرزندان مادر ایرانی از زندگی در ایران

وقتی بهت ظلم شد یه گوشه بشین و از ظلمی که بهت میشه بنویس سکوت بزرگترین تشکری که میتونیم از یه آدم ظالم داشته باشیم.